Subsidies sportverenigingen 2

I.       Zijn goedkeuring te hechten aan het hiernavolgend subsidiereglement met puntenquotering :

gemeentelijk reglement inzake subsidies aan sportverenigingen

van de gemeente de haan – beleidsprioriteit 2

Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

DOELSTELLING

De verhoging van de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren en de verhoging van het aantal en van de kwalificaties.

I.     Algemene voorwaarden

Artikel 1

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden door het college van burgemeester en schepenen subsidies uitgekeerd aan erkende sportverenigingen volgens de normen en voorwaarden die worden vastgelegd in het reglement.

Alle sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend zijn door het gemeentebestuur, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie indien zij voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Artikel 2

De subsidiëring wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het betrokken jaar.

De gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije jaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.  Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

Artikel 3

De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn.  Bovendien moet elke vereniging die toelagen ontvangt het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis stellen van bestuurswijzigingen.

Artikel 4

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

–       de aanvraag tot subsidiëring  wordt door de sportverenigingen, op eigen initiatief, op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur;

–       het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst;

–       het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 januari en 30 september van het betrokken jaar.  Aanvragen buiten deze periode komen niet meer in aanmerking;

–       de verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken jaar;

–       de uitbetaling van de subsidies zal gebeuren na goedkeuring door het college en vóór 31 december van het betrokken jaar.

Artikel 5

De vereniging moet activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van de persoon centraal staat.  Verenigingen met louter commerciële en winstgevende doeleinden komen niet in aanmerking voor betoelaging.

Artikel 6

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 7

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.

II.    Voorwaarden tot het bekomen van een subsidie met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

Artikel 8

De subsidie tracht bij te dragen tot de verhoging van de kwaliteit en aantal en van de kwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

De subsidie wordt bepaald door een beoordeling.  De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan men dient te voldoen.

Deze kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling via een puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag.

Artikel 9

Sportverenigingen kunnen gecontroleerd worden door de daartoe aangestelde ambtenaar van de gemeente.  Als blijkt dat er foutieve gegevens worden vermeld met de bedoeling om te frauderen of wanneer de daartoe aangestelde ambtenaar geen toelating krijgt tot de nodige controle, zal de sportvereniging dat jaar uitgesloten worden van deze subsidiëring.

De geldelijke waarde van 1 punt wordt bepaald door de deling van het krediet door het totaal van het aan alle verenigingen samen toegekende punten.

III.   Definities

  • Jeugdsport:

sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

  • Jeugdsportbegeleider:een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging.

sporttechnisch begeleider (iemand die training geeft);
jeugdsport (geeft training aan de jeugd);
actief in erkende sportvereniging (geeft training aan jeugdleden in een sportvereniging).

  • Jeugdsportcoördinator:

een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak.

sportgekwalificeerd (minimum VTS-Initiator of geassimileerd);
actief in de sportvereniging (beleidsmatig, op de training aanwezig, overleg met trainers, kwalitatief bijsturen …).

  • de erkende sportvereniging:

een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend is door het gemeentebestuur.

PUNTENQUOTERING: SUBSIDIES

1.    Kaderopleiding en bijscholing tijdens het betreffende werkingsjaar  voor:

1.a. / jeugdsportbegeleiders in functie van de sportdiscipline

Komen in aanmerking:

Opleidingen: behalen van een diploma van de Vlaamse Trainerschool (of gelijkwaardig op basis van assimilatietabel) of erkend door de Vlaamse Trainerschool.

Per diploma: 3 punten.

In te dienen documenten: diploma’s.

Bijscholingen en vervolmakingsessies die kaderen in functie van de taken van de jeugdsportbegeleiders

Het betreft bijscholing inzake de begeleiding op het sporttechnisch, tactisch of sociaal-pedagogisch vlak of inzake ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.

Per deelname: 1 punt.

In te dienen documenten: deelnamebewijzen.

1.b. / jeugdsportcoördinatoren in functie van de sportdiscipline en/of specifiek in functie van coördinator

Komen in aanmerking:

Opleidingen: behalen van een hoger of aanvullend diploma van de Vlaamse Trainerschool (of gelijkwaardig op basis van assimilatietabel) of erkend door de Vlaamse Trainerschool.

Per diploma: 3 punten.

In te dienen documenten: diploma’s.

Bijscholingen en vervolmakingsessies die kaderen in functie van de taken van de jeugdsportcoördinator

Het betreft bijscholing inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatig, sociaal-pedagogisch en organisatorisch vlak en inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.

Per deelname: 1 punt.

In te dienen documenten: deelnamebewijzen.

2.    Sporttechnische diploma’s

2.a. van jeugdsportbegeleiders

De jeugdsportbegeleiders geven effectief op regelmatige basis training.

Aantal punten: 1

a)   Diploma’s Vlaamse Trainerschool

– VTS-Aspirant Initiator in de betrokken sporttak
– VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Initiator.

b)   Pedagogische diploma’s

– studenten geslaagd voor 1ste jaar regent/bachelor LO.

Aantal punten: 2

a)   Diploma’s Vlaamse Trainerschool

– Initiator / Jeugdsportbegeleider;
– VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur of Trainer B;

b)   Pedagogische diploma’s

– studenten geslaagd voor 2de jaar regent/bachelor LO.

Aantal punten:4

a)   Diploma’s Vlaamse Trainerschool

– trainer A;
– competitietrainer;

b)   Diploma’s Vlaamse Trainerschool

– trainer B;
– instructeur.

Aantal punten: 6

Pedagogische diploma’s

– bachelor lichamelijke opvoeding;
– master lichamelijke opvoeding.

Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.

In te dienen documenten: diploma’s en formulier (geleverd door de sportdienst) met verklaring op eer en de handtekening van de trainer en de voorzitter van de vereniging.

De verklaring houdt in dat de jeugdsportbegeleider effectief en op regelmatige basis training heeft gegeven in het voorbije werkjaar.

2.b. van jeugdsportcoördinatoren

De sportvereniging beschikt over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.

Deze persoon moet over een sporttechnisch diploma beschikken.

Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de promotie- en/of informatiefolders en/of op website van de vereniging.

Aantal punten: 2

a)   diploma’s Vlaamse Trainerschool

– initiator / Jeugdsportbegeleider;
– VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur of Trainer B;

b)   pedagogische diploma’s

– studenten geslaagd voor 2de jaar regent/bachelor LO.

Aantal punten: 4

diploma’s Vlaamse Trainerschool

– trainer A;
– competitietrainer;
– trainer B;
– instructeur.

Aantal punten: 6

pedagogische diploma’s

– bachelor lichamelijke opvoeding;
– master lichamelijke opvoeding;

Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.

In te dienen documenten: diploma’s, functiebeschrijving en formulier (geleverd door de sportdienst) met verklaring op eer en de handtekening van de trainer en de voorzitter van de vereniging.  De verklaring houdt in dat de jeugdsportcoördinator effectief de opdracht heeft uitgevoerd in het voorbije werkjaar.

3.    Vergoeding van loonkosten van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren

Per uurloonkost: 1 punt (enkel officiële vergoedingen).

Enkel officiële betalingen komen in aanmerking, bijvoorbeeld betaling via Vlabus of sociaal secretariaat.

In te dienen documenten: contracten en overeenkomsten.  Bewijzen van betalingen.

4.    Het organiseren van bijscholingen voor de eigen jeugdsportbegeleiders

Per uur bijscholing: 1 punt.

Per deelnemende jeugdsportbegeleider: 1 punt.

In te dienen documenten: beschrijving bijscholing, naam en verklaring van lesgevers, aanwezigheidslijsten.  Andere mogelijke bewijsstukken: aankondigingen, uitnodigingen, facturen verwijzend naar de bijscholing, syllabus, cursus, enz…”.

II.    Deze beslissing bekend te maken door middel van aanplakking.

III.    Afschrift van onderhavige beslissing over te zenden aan de Vlaamse Overheid, Agentschap BLOSO, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.