Subsidies Sportverenigingen 1

Art.1.Zijn goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement met bijhorend aanvraagformulier met puntenquotering, voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

 “SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE SPORTVERENIGINGEN VAN DE GEMEENTE DE HAAN – BELEIDSPRIORITEIT 1

1)  Binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting wordt door het gemeentebestuur De Haan aan de sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.

2)  De toekenning van de subsidies gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het voorgaande werkjaar.  Elk werkjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop volgende jaar.

3)  De sportorganisaties

De sportclub moet op regelmatige basis een structureel en actief sportaanbod aanbieden.

4)  Procedure

 1. De sportverenigingen moeten een aanvraag tot het bekomen van een subsidie indienen op het door de gemeenteraad goedgekeurd formulier met puntenquotering.
 2. De sportdienst zal samen met het dagelijks bestuur van de sportraad aan de hand van het subsidiereglement de aanvragen doornemen en het aantal punten per vereniging berekenen.
 3. De berekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. de uitbetaling van de toelagen gebeurt op bevel van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op post- of bankrekening van de sportvereniging.

5)  Voorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor subsidies

 1. De zetel van de vereniging moet in de gemeente De Haan gevestigd zijn.
 2. De vereniging mag niet betoelaagd worden via een andere gemeente.
 3. a. Een wettelijke v.z.w.
  b. Een feitelijke vereniging.Het bestuur van een vereniging moet bestaan uit ten minste drie verschillende personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester (schatbewaarder).  Uitgesloten zijn, binnen hetzelfde bestuur van de feitelijke vereniging, echtgenoten en bloedverwanten in de rechte lijn tot in de eerste graad.
 4. De vereniging moet reeds minstens één jaar werkzaam zijn in de gemeente De Haan, voor het werkjaar dat in aanmerking komt voor subsidie.
 5. De vereniging kan maar lid worden van één gemeentelijke adviesraad.
 6. De club moet een privé initiatief zijn zonder winstoogmerk.
 7. De club moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 8. De activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente met uitzondering van uitwedstrijden in de competitiesport en bij overmacht.
 9. De leden moeten verzekerd zijn.  Als bewijs hiervan dient een kopie van de polis te worden ingediend.  Het bewijs van de betaling van de verzekeringspremie dient jaarlijks te worden voorgelegd.
 10. De subsidie moet aangevraagd en ingediend worden bij de gemeentelijke sportdienst, Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan (Klemskerke) via het speciaal formulier.
 11. De subsidieaanvraag moet tijdig ingediend worden, tegen 1 oktober aansluitend op het werkjaar..

Art.2.–             Afschrift van onderhavig besluit wordt overgezonden aan de Vlaamse Overheid, Agentschap BLOSO, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.

Invulform 2016 Beleidsprioriteit 1 geg 2015