Statuten Sportraad

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD DE HAAN

Titel 1 : BENAMING EN ZETEL

Art. 1. – Onder de benaming van “Gemeentelijke Sportraad De Haan” wordt er te De Haan een sportraad opgericht.

Art. 2. – De zetel ervan is gevestigd in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld, Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan (Klemskerke).

Art. 3. – De sportraad eerbiedigt de levensbeschouwelijke opvattingen van zijn leden en ontzegt zich alle besprekingen van onderwerpen van politieke, wijsgerige of godsdienstige aard.

Titel 2 : DOEL

Art. 4.a. – De sportraad heeft als opdracht bij te dragen tot de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente alsook van de toeristische bevolking.
De raad wil dit bereiken door aan elk van hen een aangepaste individuele of collectieve lichaamsoefening of sportoefening aan te bieden en door in het sportcentrum ruimte ter
beschikking te stellen voor sportbeoefening in al haar vormen voor alle bevolkingsgroepen. De raad zal verder het sportcentrum helpen beheren zoals voorzien in het decreet dd. 09.03.2007 (decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport- voor Allen – beleid) – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie bij besluit van de Vlaamse
regering van 19 juli 2007.

Art. 4.b. – Er dient zeker gelet te worden op het feit dat de sportraad niet in de plaats treedt van het verenigingsleven en rekening houdt met de bestaande behoeften, m.a.w. dat de sportraad slechts optreedt op verzoek van de organisaties, of daar waar het privé-initiatief in gebreke blijft.

Art. 4.c. – Deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Art. 5. – Om deze doelstellingen te bereiken zal de sportraad advies geven aan het schepencollege en aan de schepen onder wiens bevoegdheid de sport ressorteert :
a) over de inplanting van recreatie-, speel- en sportvelden;
b) over het op- en inrichten van de gemeentelijke sportaccommodaties;

De sportraad zal bijdragen tot :
a) het vormen van een blijvende band tussen alle sportverenigingen;
b) het tot stand brengen van een schakel tussen alle sportbeoefenaars en de gemeentelijke overheid;
c) het coördineren van de sportactiviteiten opdat de onderlinge concurrentie zou vermeden worden;
d) het inrichten of het helpen inrichten langs de gemeentelijke overheid om en met de eventuele medewerking van onderwijsinrichtingen en sportclubs van interscholen-tornooien,
sportinitiaties e.d.m.;
e) het eventueel jaarlijks toekennen van de “Trofee van Sportverdienste” en de huldiging van :
1. de plaatselijke inwoners
2. nationale of
3. internationale sportkampioenen;
f) het huldigen van verdienstelijke personen, aan wie eventueel de gemeentelijke medaille van sporttoewijding kan worden toegekend;
g) het huldigen van personen, aan wie eventueel de Trofee voor Hobbysporten kan worden toegekend.

Art. 6. – Het schepencollege kan opdrachten geven en vraagt adviezen aan de sportraad.

Titel 3 : SAMENSTELLING

Art. 7. – De sportraad is samengesteld uit :
a) een Algemene Vergadering : zie titel 4
b) een Beheerraad : zie titel 5
c) een Dagelijks Bestuur : zie titel 6

Titel 4 : ALGEMENE VERGADERING EN LIDMAATSCHAP

Art. 8.a.- De Algemene Vergadering is samengesteld uit:

A. Stemgerechtigde leden:

a) één vertegenwoordiger van elke sportvereniging (recreatie- of competitie-sport) , met zetel te De Haan;
b) één vertegenwoordiger per onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente;
c) één vertegenwoordiger van elke andere organisatie met zetel te De Haan die door geregelde activiteiten de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven bevordert of propageert;
d) in de gemeente woonachtige leden die wegens hun deskundigheid inzake sport gecoöpteerd worden.

Merk op : ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

B. Niet-stemgerechtigde leden:

a) leden die wegens hun functie toegevoegd worden;
b) één afgevaardigde van elke erkende gemeentelijke adviesraad die om toetreding verzoekt.

Art. 8. b.- Elke organisatie wijst, volledig vrij één lid aan. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
b) zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
c) de leden mogen geen politiek mandaat vervullen. De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen.

Art. 9. – Om als vereniging lid te worden van de Algemene Vergadering behoort een schriftelijke aanvraag, die moet worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, gericht aan de Beheerraad met vermelding van het lid van de vereniging dat zal zetelen. De aanvaarding als lid wordt bekrachtigd door de Beheerraad en wordt schriftelijk aan de betrokken vereniging ter kennis gebracht.

Art. 10. – De toetreding tot de sportraad impliceert de aanvaarding van onderhavige statuten.

Art. 11. – Een vereniging is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt van de Beheerraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en secretaris van betrokken club.

Art. 12. – De uitsluiting uit de sportraad kan alleen worden uitgesproken in geheime stemming door de Algemene Vergadering. Een eenvoudige meerderheid van stemmen is daartoe vereist. Deze uitsluiting moet op de dagorde van genoemde Algemene Vergadering worden geplaatst en de uitslag wordt schriftelijk meegedeeld aan de club in kwestie.
Wanneer een lid van de Algemene Vergadering uit ‘ een bij de sportraad aangesloten sportvereniging gesloten wordt of zijn ontslag neemt, vervalt zijn mandaat. Aan de desbetreffende
sportvereniging wordt de kans geboden een vervanger aan te duiden.

Art. 13. – De Algemene Vergadering bestaat uit de aangesloten leden. Enkel de Algemene Vergadering heeft het recht om, zonder het doel van de sportraad te kunnen veranderen, de
nodige wijzigingen voor te stellen aan de statuten. Elke wijziging aan de statuten moet door minstens 2/3 van de aanwezige leden aangenomen worden. Wijzigingen aan de statuten moeten door de gemeenteraad worden bekrachtigd.

Art. 14. – De aangesloten verenigingen zullen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde die over de mogelijkheid beschikt om de betrokken
vereniging te verbinden betreffende de punten vermeld op de agenda. Elk lid beschikt over één stem.

Art. 15. – De jaarlijkse gewone Algemene Vergadering heeft plaats in de loop van de maand mei. Tijdens deze gewone Algemene Vergadering wordt het verslag over de werking van de Sportraad tijdens het voorbije jaar voorgedragen.

Art. 16.- Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen, hetzij schriftelijk door ten minste 1/5 van de leden van de Algemene Vergadering, hetzij door het Dagelijks Bestuur of de Beheerraad. Telkens moeten de te behandelen punten duidelijk en omstandig opgegeven worden.

Art. 17.- De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda werden geplaatst.

Art. 18. – Oproepingsberichten voor een vergadering met vermelding van de agenda, dienen ten minste 8 dagen voor de datum der geplande vergadering verstuurd. De verenigingen duiden de persoon aan met wie de briefwisseling nopens de sportraad wordt gehouden.

Art. 19. – De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft plus één van haar leden aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen binnen de 15 dagen. Bij de tweede vergadering kan men geldig beraadslagen, wat ook het aantal aanwezige leden is.

Art. 20. – De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij eenvoudige meerderheid genomen. De stem van de voorzitter is doorslaggevend bij de staking der stemmen. Telkens als het over personen gaat, is de stemming geheim.

Art. 21 . – De sportfunctionaris houdt een verslagboek bij zowel van de vergadering van het Dagelijks Bestuur, de Beheerraad, en de Algemene Vergadering.
Titel 5 : BEHEERRAAD
Art. 22. – De sportraad wordt beheerd door een Raad van Beheer. Al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot zijn bevoegdheid.

Art. 23. – De Raad van Beheer telt maximum 1 0 stemgerechtigde leden:

a) 7 afgevaardigden verkozen door de Algemene Vergadering uit de Algemene Vergadering, waarvan er minstens 4 moeten behoren tot een vereniging erkend door het Belgisch
Olympisch Comité, erkende federaties of de door het BLOSO erkende landelijke verenigingen;
b) maximum 3 stemgerechtigde afgevaardigden uit verschillende onderwijsnetten die worden voorgedragen door de respectievelijke netten zelf;
c) de schepen van sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen van de beheerraad;
d) de sportfunctionaris en de tweede sportfunctionaris wonen de vergadering bij zonder stemrecht, die instaan voor het secretariaat;
De Raad van Beheer verkiest onder zijn leden een voorzitter alsmede een ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn bij de eerste stemming verkozen met gewone meerderheid van de stemmen. Zo niet, heeft er een stemming plaats tussen de twee
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Onthoudingen worden niet meegerekend voor het quorum;
e) de voorzitter van de Beheerraad is tevens voorzitter van de Algemene Vergadering.

Art. 24. – De leden van de Beheerraad worden aangesteld voor een periode van zes jaar, tijdens de eerste gewone Algemene Vergadering volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Art. 25. – Personen met een speciale bevoegdheid op sportgebied kunnen als raadgevers tot de vergaderingen van zowel Beheerraad als Dagelijks Bestuur uitgenodigd worden. De schepen van sport kan steeds een plaatsvervanger aanduiden die hem op de vergadering vertegenwoordigt.

Art. 26. – Wanneer een lid van de Beheerraad er niet meer deel van uitmaakt, wordt hij vervangen door de eerstvolgende niet-verkozene. Bij vacatie van de functie van voorzitter of ondervoorzitter benoemt het Dagelijks Bestuur van de sportraad een plaatsvervanger tot de eerstvolgende beheerraad. De Beheerraad wijst binnen 10 dagen een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

Art. 27. – Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden, minstens zes dagen vóór de Algemene Vergadering.

Art. 28. – De Raad van Beheer en het Dagelijks Bestuur vergaderen op uitnodiging van de voorzitter. De Raad van Beheer vergadert minstens 4 maal per jaar. De vergadering van de
Beheerraad, het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering grijpen in principe plaats in de zetel van de vereniging.

Art. 29.- Om geldig te beslissen is de aanwezigheid vereist van de meerderheid der beheerraadsleden. Is die voorwaarde niet vervuld dan wordt de raad binnen de acht dagen opnieuw samengeroepen met eenzelfde agenda en kan hij geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 30. – De beslissingen van de Beheerraad worden met meerderheid van stemmen genomen. De stem van de voorzitter is beslissend bij staking van stemmen. Op voorstel van de
meerderheid der leden zal de stemming geheim zijn. Zij is steeds geheim als het over personen gaat.

Art. 31.- De administratieve en werkingskosten van de sportraad worden door de gemeente gedragen.

Titel 6: DAGELIJKS BESTUUR

Art. 32.- Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld uit:
a) de voorzitter en de ondervoorzitter van de Beheerraad;
b) de schepen van sport kan als waarnemer worden uitgenodigd;
c) de sportfunctionaris.

Het dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de Beheerraad en neemt de dagelijkse leiding waar.
Titel 7 : VERHOUDING SPORTRAAD – GEMEENTEBESTUUR

Art. 33. – Daar de sportraad ook optreedt als adviserend en voorlichtend orgaan van het schepencollege, zal het schepencollege zijn beslissingen in verband met sportaangelegenheden
steunen op de door de sportraad gedane voorstellen of verstrekte adviezen, zonder daarvoor nochtans gebonden te zijn. Het schepencollege kan voor de goede orde zijn beslissingen die
indruisen tegen deze van de sportraad, met redenen omkleed, aan de sportraad kenbaar maken.

Titel 8 : ONVOORZIENE GEVALLEN

Art. 34. – Punten niet voorzien in de onderhavige statuten kunnen door een huishoudelijk reglement geregeld worden. Dit huishoudelijk reglement dient te worden goedgekeurd door het schepencollege. Alle betwistingen die zich voordoen, zullen, op advies van het Dagelijks Bestuur, door het \ schepencollege worden geregeld.

Art. 35. – Alle briefwisseling namens de sportraad wordt ondertekend door de voorzitter en de sportfunctionaris. “.

 

II. Dit besluit bekend te maken bij middel van aanplakking.

III. Afschrift van onderhavig besluit over te zenden aan de Vlaamse Overheid, Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (B.L.O.S.O.), Zandstraat 3, 1000 Brussel, alsook aan de provinciegouverneur.