Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD DE HAAN

I. De voorzitter

Art.1. – De voorzitter leidt de vergaderingen, zowel de algemene vergadering, de vergaderingen van de beheerraad als de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

II. De sportfunctionaris

Art.2. – De sportfunctionaris is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de sportraad, inclusief het toezicht op het door het schepencollege of gemeenteraad beschikbaar gesteld personeel ten behoeve van het onderhoud, toezicht of uitbating.
Hij houdt tevens de notulen van alle vergaderingen bij en houdt dit boek ter beschikking van alle leden van het schepencollege en de leden van de Raad van Beheer die er steeds inzage kunnen van nemen. Hij voert alle correspondentie en medeondertekent, samen met de voorzitter alle briefwisseling uitgaande van de Sportraad.

III. De vergaderingen

Art.3.- Het dagelijks bestuur en de Raad van Beheer kunnen slechts geldig beraadslagen indien een meerderheid der leden aanwezig is. Indien die voorwaarde niet vervuld is, zal binnen de 8 dagen een nieuwe vergadering worden belegd, die geldig kan beraadslagen, wat ook het aantal aanwezige leden zij. Het dagelijks bestuur en de Raad van Beheer komen bijeen op
uitnodiging van de voorzitter.
Indien een lid van de beheerraad drie opeenvolgende vergaderingen zonder voorafgaande verwittiging afwezig is wordt hij geschorst en vervangen door de eerstvolgende niet verkozene. De beheerraad zal de onwettige afwezigheden vaststellen.

Art.4. – Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke afroeping gestemd, doch bij het doen van keuzen , voordrachten of aanbevelingen van personen, bij gesloten en ter beschikking gestelde briefjes. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Art.5. -Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen.
Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, worden leden, die blanco of niet behoorlijk ingevulde briefjes ingeleverd hebben, voor de toepassing van dit artikel geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Art.6. – Bij staking van stemmen bij het nemen van een besluit, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art.7.- De notulen worden voorgelezen bij aanvang van de vergadering en goed- of afgekeurd. Zij worden door de voorzitter en de sportfunctionaris ondertekend.
Afschrift van de notulen worden overgemaakt aan de voorzitter, de schepen van sport en het schepencollege.
Bij goedkeuring ontvangen de gemeenteraadsleden een exemplaar.

Art.8. – Een lid van de Sportraad mag zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger in de algemene vergadering. De plaatsvervanger moet in het bezit zijn van een volmacht, die ondertekend is door de volmachtgever, de volmachtdrager en door de secretaris of voorzitter van de vereniging of organisatie of van de directeur of directrice van de school.

Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen.